A taste of Asia in the heart of Austria
Tuesday October 17th 2017

‘Reflections’ Archives

Reflections – Ang Talinghaga Tungkol sa Lingkod na di-marunong magpatawad

Reflections –  Ang Talinghaga Tungkol sa Lingkod na di-marunong magpatawad

Reflection by:  Bro. Manson Godson Ang Talinghaga Tungkol sa Lingkod na di-marunong magpatawad. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya,“Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?”  Sinagot siya ni Jesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa [...]

Word of God

Word of God

Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan,kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak,upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya (JUAN [...]

Family as foundation of Society

Family as foundation of Society

I would like to dedicate this column as a way to express my gratitude to my family who is always there to support me. I would highly regard my family as very important part of my everyday life.  It is a known fact that family helps us in improving our personality. It also helps us in shaping our life. It teaches us the value of love, [...]

Word of God

Word of God

Ang paglalakad Tungo sa Emaus Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emaus, may labing-isang kilometro ang layo sa Jerusalem.Pinag-uusapan  nila  ang mga  pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan,lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya´y nakita nila, ngunit hindi nakilala [...]

Crossing Borders

Crossing Borders

I spent  almost one year now in Holyoke, Colorado, USA. Unfortunately, I must contend that there are more cows than inhabitants living here: 2,500 people to be more precise. A lot of farmers raise cattle around town and if you think about each of them having almost 3,000 cattles, you would realize that little towns like Holyoke are just dependent [...]

Mga Kahirapan at Pag-uusig na Darating

Mga Kahirapan at Pag-uusig na Darating

Samantalang nakaupo si Jesus sa Bundok ng mga Olibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago Juan at  Andres :” Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang palatandaang magaganap na ang lahat ng iyan?” At sinabi  sa kanila ni  Jesus,”Mag-ingat kayo at huwag palilinlang kaninuman. Maraming paririto [...]

Kailanma´y Hindi Ko Kayo Nakilala

 “Hindi lahat ng tumatawag sa akin,“Panginoon,Panginoon,” ay papasok sa kaharian ng langit,kundi yaon lamang sumusunod sa sa kalooban ng aking Amang nasa langit.Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin,”Panginoon,nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan!” At sasabihin [...]

Sermon sa Bundok

Sermon sa Bundok

Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao,umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya´y lumapit ang kanyang mga alagad,at sila´y tinuruan niya ng ganito. Ang Mapalad “Mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos,sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. “Mapalad ang mga nahahapis ,sapagkat aaliwin sila ng Diyos. “Mapalad [...]

Reflections on the Word of God – Si Jesus at si Nicodemo

Si  Jesus at si Nicodemo May isang Pariseo at pinuno ng mga Judio,na nagngangalang Nicodemo.Isang gabi,siya‘y nagsadya kay Jesus,"Rabi,"sabi niya,"nalalaman po naming kayo‘y  isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo: [...]

Word of God

Word of God

Ang  Lalaking  Mayaman Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit,lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting Guro,ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? "Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos: Huwag kang papatay, huwag [...]

 Page 1 of 2  1  2 »